மௌலி
  வீரவேங்கை மௌலி

  தம்பிராசா தங்கேஸ்வரன்

  வெல்லாவெளி, மட்டக்களப்பு, மட்டக்களப்பு

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: மௌலி
  REALNAME: தம்பிராசா தங்கேஸ்வரன்
  ADDRESS: வெல்லாவெளி, மட்டக்களப்பு
  District: மட்டக்களப்பு
  DATEOFBIRTH: 15.04.1972
  DATEOFDEATH: 07.03.1991
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் கீரிமலையில் சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Headstone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image