காராளசிங்கம்
  வீரவேங்கை காராளசிங்கம்

  முருகேசு யோகராசா

  சங்கத்தார்வயல், இயக்கச்சி, பளை, கிளிநொச்சி

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: காராளசிங்கம்
  REALNAME: முருகேசு யோகராசா
  ADDRESS: சங்கத்தார்வயல், இயக்கச்சி, பளை
  District: கிளிநொச்சி
  DATEOFBIRTH: 15.09.1972
  DATEOFDEATH: 07.03.1991
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் கீரிமலையில் சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as:
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image