உசான்
  வீரவேங்கை உசான்

  தேவநாயகம் ஜோன்சன் பெனடிக்

  புலோப்பளை, பளை, கிளிநொச்சி

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: உசான்
  REALNAME: தேவநாயகம் ஜோன்சன் பெனடிக்
  ADDRESS: புலோப்பளை, பளை
  District: கிளிநொச்சி
  DATEOFBIRTH: 02.02.1972
  DATEOFDEATH: 22.03.1991
  Sex: ஆண்
  Incident: சிலாவத்துறை படைமுகாம் சமர்
  Incident detail: மன்னார் சிலாவத்துறை சிறிலங்கா படை முகாம் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image