ரஞ்சித்
வீரவேங்கை ரஞ்சித்

ஜெகநாதன் ஜெயராஜ் சூசை

வங்காலை, மன்னார்., மன்னார்

Full Detail

POST:
DIVISION:
Sub division:
RANK: வீரவேங்கை
NAME: ரஞ்சித்
REALNAME: ஜெகநாதன் ஜெயராஜ் சூசை
ADDRESS: வங்காலை, மன்னார்.
District: மன்னார்
DATEOFBIRTH: 31.05.1968
DATEOFDEATH: 18.05.1986
Sex: ஆண்
Incident:
Incident detail: யாழ்ப்பாணம் ஊர்காவற்றுறையில் சிறிலங்கா படையினருடனான நேரடிச்சமரில் வீரச்சாவு
Resting Home:
Resting as: Gravestone
Location In Rest.home:
Source: File
COMMENT:
Created Date: 2021-12-31 12:00:00
Modified Date: 2021-12-31
Modified Reason:
COMMENT:
Add more details
image