பரணி
  லெப்டினன்ட் பரணி

  செல்லத்துரை தவராசா

  கெற்பலி, மிருசுவில், யாழ்ப்பாணம், யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division: சோதியா படையணி
  RANK: லெப்டினன்ட்
  NAME: பரணி
  REALNAME: செல்லத்துரை தவராசா
  ADDRESS: கெற்பலி, மிருசுவில், யாழ்ப்பாணம்
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 01.01.1974
  DATEOFDEATH: 22.03.1991
  Sex: ஆண்
  Incident: சிலாவத்துறை படைமுகாம் சமர்
  Incident detail: மன்னார் சிலாவத்துறை சிறிலங்கா படை முகாம் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image