டெனிக்
  லெப்டினன்ட் டெனிக்

  சுந்தர் குகதாசன்

  மிருசுவில் வடக்கு, கொடிகாமம், யாழ்ப்பாணம், யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division: இம்ரான் பாண்டியன் படையணி
  RANK: லெப்டினன்ட்
  NAME: டெனிக்
  REALNAME: சுந்தர் குகதாசன்
  ADDRESS: மிருசுவில் வடக்கு, கொடிகாமம், யாழ்ப்பாணம்
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 05.09.1969
  DATEOFDEATH: 22.03.1991
  Sex: ஆண்
  Incident: சிலாவத்துறை படைமுகாம் சமர்
  Incident detail: மன்னார் சிலாவத்துறை சிறிலங்கா படை முகாம் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as:
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image