ஜோதிரவி
  வீரவேங்கை ஜோதிரவி

  அருமைத்துரை திருமானந்தம்

  சந்திரபுரம், மட்டுவில் வடக்கு, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: ஜோதிரவி
  REALNAME: அருமைத்துரை திருமானந்தம்
  ADDRESS: சந்திரபுரம், மட்டுவில் வடக்கு, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 15.02.1967
  DATEOFDEATH: 18.05.1986
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: கிளிநொச்சி இயக்கச்சியில் சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image