ஜோதிரவி
வீரவேங்கை ஜோதிரவி

அருமைத்துரை திருமானந்தம்

சந்திரபுரம், மட்டுவில் வடக்கு, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

Full Detail

POST:
DIVISION:
Sub division:
RANK: வீரவேங்கை
NAME: ஜோதிரவி
REALNAME: அருமைத்துரை திருமானந்தம்
ADDRESS: சந்திரபுரம், மட்டுவில் வடக்கு, யாழ்ப்பாணம்.
District: யாழ்ப்பாணம்
DATEOFBIRTH: 15.02.1967
DATEOFDEATH: 18.05.1986
Sex: ஆண்
Incident:
Incident detail: கிளிநொச்சி இயக்கச்சியில் சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
Resting Home: கொடிகாமம்
Resting as: Gravestone
Location In Rest.home:
Source: File
COMMENT:
Created Date: 2021-12-31 12:00:00
Modified Date: 2021-12-31
Modified Reason:
COMMENT:
Add more details
image