அப்பன்
  கப்டன் அப்பன்

  சண்முகம் சிறிதரன்

  தச்சன்தோப்பு, நாவற்குழி, யாழ்ப்பாணம், யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: கப்டன்
  NAME: அப்பன்
  REALNAME: சண்முகம் சிறிதரன்
  ADDRESS: தச்சன்தோப்பு, நாவற்குழி, யாழ்ப்பாணம்
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 30.11.1972
  DATEOFDEATH: 21.03.1991
  Sex: ஆண்
  Incident: சிலாவத்துறை படைமுகாம் சமர்
  Incident detail: மன்னார் சிலாவத்துறை சிறிலங்கா படை முகாம் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image