நாதன்
  லெப்டினன்ட் நாதன்

  தியாகராஜா சிவாநந்தன்

  சதாபுரம், இத்தாவில், பளை, கிளிநொச்சி

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: லெப்டினன்ட்
  NAME: நாதன்
  REALNAME: தியாகராஜா சிவாநந்தன்
  ADDRESS: சதாபுரம், இத்தாவில், பளை
  District: கிளிநொச்சி
  DATEOFBIRTH: 01.01.1971
  DATEOFDEATH: 20.03.1991
  Sex: ஆண்
  Incident: சிலாவத்துறை படைமுகாம் சமர்
  Incident detail: மன்னார் சிலாவத்துறை சிறிலங்கா படை முகாம் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image