சுதன்
  லெப்டினன்ட் சுதன்

  சின்னப்புபுஜீட் ஜெயசீலன்

  மிருசுவில், கொடிகாமம், யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division: சாள்ஸ் அன்ரனி சிறப்புப் படையணி
  RANK: லெப்டினன்ட்
  NAME: சுதன்
  REALNAME: சின்னப்புபுஜீட் ஜெயசீலன்
  ADDRESS: மிருசுவில், கொடிகாமம், யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 21.08.1969
  DATEOFDEATH: 05.02.1991
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் தச்சன்காட்டுச் சந்தி சிறிலங்கா படை மினி முகாம் தகர்ப்பு முயற்சியின் போது வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as:
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image