அஜித்தன்
  கப்டன் அஜித்தன்

  சோழராசா ஜெகதீஸ்வரன்

  தாவளை, இயற்றாலை, வரணி, கொடிகாமம், யாழ்ப்பாணம், யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: கப்டன்
  NAME: அஜித்தன்
  REALNAME: சோழராசா ஜெகதீஸ்வரன்
  ADDRESS: தாவளை, இயற்றாலை, வரணி, கொடிகாமம், யாழ்ப்பாணம்
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 14.07.1968
  DATEOFDEATH: 05.02.1991
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் தச்சன்காட்டுச் சந்தி சிறிலங்கா படை மினி முகாம் தகர்ப்பு முயற்சியின் போது வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as:
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image