லவன்
  வீரவேங்கை லவன்

  செல்லையா உதயகுமார்

  மந்துவில், கொடிகாமம், யாழ்ப்பாணம், யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: லவன்
  REALNAME: செல்லையா உதயகுமார்
  ADDRESS: மந்துவில், கொடிகாமம், யாழ்ப்பாணம்
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 26.03.1975
  DATEOFDEATH: 31.01.1991
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: கிளிநொச்சி ஆனையிறவில் ஏற்பட்ட வெடிவிபத்தில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as:
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image