சுக்கிளா
  வீரவேங்கை சுக்கிளா

  பாலசுப்பிரமணியம் முகிலன்

  கச்சாய் வீதி, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: சுக்கிளா
  REALNAME: பாலசுப்பிரமணியம் முகிலன்
  ADDRESS: கச்சாய் வீதி, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 20.03.1973
  DATEOFDEATH: 06.02.1991
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் தச்சன்காட்டுச் சந்தி சிறிலங்கா படை மினி முகாம் தகர்ப்பு முயற்சியின் போது விழுப்புண்ணடைந்து பண்டுவம்பெறும்போது வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image