வாகீசன்
  வீரவேங்கை வாகீசன்

  பாலிப்போடி கந்தசாமி

  முனைக்காடு, கொக்கட்டிச்சோலை, மட்டக்களப்பு., மட்டக்களப்பு

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: வாகீசன்
  REALNAME: பாலிப்போடி கந்தசாமி
  ADDRESS: முனைக்காடு, கொக்கட்டிச்சோலை, மட்டக்களப்பு.
  District: மட்டக்களப்பு
  DATEOFBIRTH: 01.01.1972
  DATEOFDEATH: 05.02.1991
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் தச்சன்காட்டுச் சந்தி சிறிலங்கா படை மினி முகாம் தகர்ப்பு முயற்சியின் போது வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image