அருள்
  வீரவேங்கை அருள்

  பொன்னையா விஜயசேகரன்

  நாவற்குழிச்சந்தி, கைதடி, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: அருள்
  REALNAME: பொன்னையா விஜயசேகரன்
  ADDRESS: நாவற்குழிச்சந்தி, கைதடி, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 23.09.1973
  DATEOFDEATH: 05.02.1991
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: தச்சன்காட்டுச் சந்தி சிறிலங்கா படை மினி முகாம் தகர்ப்பு முயற்சியின் போது வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image