பாபு
  வீரவேங்கை பாபு

  கணபதிப்பிள்ளை காந்தராஜா

  சோரன்பற்று, பளை, கிளிநொச்சி

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: பாபு
  REALNAME: கணபதிப்பிள்ளை காந்தராஜா
  ADDRESS: சோரன்பற்று, பளை
  District: கிளிநொச்சி
  DATEOFBIRTH: 30.04.1975
  DATEOFDEATH: 05.02.1991
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் தச்சன்காட்டுச் சந்தி சிறிலங்கா படை மினி முகாம் தகர்ப்பு முயற்சியின் போது வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image