சிவசோதி
  வீரவேங்கை சிவசோதி

  கணபதிப்பிள்ளை ரவீந்திரன்

  தம்பிலுவில், அம்பாறை

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: சிவசோதி
  REALNAME: கணபதிப்பிள்ளை ரவீந்திரன்
  ADDRESS: தம்பிலுவில்
  District: அம்பாறை
  DATEOFBIRTH: 13.01.1971
  DATEOFDEATH: 05.02.1991
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் தச்சன்காட்டுச் சந்தி சிறிலங்கா படை மினி முகாம் தகர்ப்பு முயற்சியின் போது வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image