ஜெயவந்தான்
வீரவேங்கை ஜெயவந்தான்

சிதம்பரப்பிள்ளை குணசிங்கம்

காரைதீவு, அம்பாறை

Full Detail

POST:
DIVISION:
Sub division:
RANK: வீரவேங்கை
NAME: ஜெயவந்தான்
REALNAME: சிதம்பரப்பிள்ளை குணசிங்கம்
ADDRESS: காரைதீவு
District: அம்பாறை
DATEOFBIRTH: 03.11.1971
DATEOFDEATH: 15.01.1991
Sex: ஆண்
Incident:
Incident detail: அம்பாறை மட்டக்களப்பு வந்தாறுமூலையில் சிறிலங்கா படையினர் மேற்கொண்ட துப்பாக்கிச் சூட்டில் வீரச்சாவு
Resting Home:
Resting as:
Location In Rest.home:
Source: File
COMMENT:
Created Date: 2021-12-31 12:00:00
Modified Date: 2021-12-31
Modified Reason:
COMMENT:
Add more details
image