ஜனதாஸ்
லெப்டினன்ட் ஜனதாஸ்

சித்தாண்டி, மட்டக்களப்பு, மட்டக்களப்பு

Full Detail

POST:
DIVISION:
Sub division:
RANK: லெப்டினன்ட்
NAME: ஜனதாஸ்
REALNAME:
ADDRESS: சித்தாண்டி, மட்டக்களப்பு
District: மட்டக்களப்பு
DATEOFBIRTH: ..
DATEOFDEATH: 15.01.1991
Sex: ஆண்
Incident:
Incident detail: மட்டக்களப்பு குடாவெட்டை பெருமாவெளி 09ம் கட்டையில் பொறிவெடியில் சிக்கிய நிலையில் சயனைட் உட்கொண்டு வீரச்சாவு
Resting Home:
Resting as: Gravestone
Location In Rest.home:
Source: File
COMMENT:
Created Date: 2021-12-31 12:00:00
Modified Date: 2021-12-31
Modified Reason:
COMMENT:
Add more details
image