பாமதி
வீரவேங்கை பாமதி

சாந்தி யோசப்

முன்னம்போடிவெட்டை, தோப்பூர், திருகோணமலை, திருகோணலை

Full Detail

POST:
DIVISION:
Sub division:
RANK: வீரவேங்கை
NAME: பாமதி
REALNAME: சாந்தி யோசப்
ADDRESS: முன்னம்போடிவெட்டை, தோப்பூர், திருகோணமலை
District: திருகோணலை
DATEOFBIRTH: 01.01.1970
DATEOFDEATH: 15.01.1991
Sex: பெண்
Incident:
Incident detail: யாழ்ப்பாணம் தெல்லிப்பளை டச்சு வீதியில் சிறிலங்கா படையினருடன் ஏற்பட்ட சமரில் வீரச்சாவு
Resting Home: கோப்பாய்
Resting as: Gravestone
Location In Rest.home:
Source: File
COMMENT:
Created Date: 2021-12-31 12:00:00
Modified Date: 2021-12-31
Modified Reason:
COMMENT:
Add more details
image