நனினிகாந்தி
வீரவேங்கை நனினிகாந்தி

கவிதா பழனிநாதன்

கொக்குத்தொடுவாய், மணலாறு., மட்டக்களப்பு

Full Detail

POST:
DIVISION:
Sub division:
RANK: வீரவேங்கை
NAME: நனினிகாந்தி
REALNAME: கவிதா பழனிநாதன்
ADDRESS: கொக்குத்தொடுவாய், மணலாறு.
District: மட்டக்களப்பு
DATEOFBIRTH: 15.01.1974
DATEOFDEATH: 24.12.1990
Sex: பெண்
Incident:
Incident detail: யாழ்ப்பாணம் கட்டுவனில் சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் விழுப்புண்ணடைந்து யாழ். மருத்துவமனையில் பண்டுவம் பெறும்போது வீரச்சாவு
Resting Home:
Resting as: Gravestone
Location In Rest.home:
Source: File
COMMENT:
Created Date: 2021-12-31 12:00:00
Modified Date: 2021-12-31
Modified Reason:
COMMENT:
Add more details
image