அஜித்தா
  கப்டன் அஜித்தா

  சுகுணராணி கந்தையா

  சுகுணராணி விதி, அரசடி, சங்கத்தானை, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: கப்டன்
  NAME: அஜித்தா
  REALNAME: சுகுணராணி கந்தையா
  ADDRESS: சுகுணராணி விதி, அரசடி, சங்கத்தானை, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 22.05.1968
  DATEOFDEATH: 22.12.1990
  Sex: பெண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் கட்டுவனில் சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image