சோபன்
  வீரவேங்கை சோபன்

  கதிரன் ராஜ்குமார்

  சரசாலை வடக்கு, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: சோபன்
  REALNAME: கதிரன் ராஜ்குமார்
  ADDRESS: சரசாலை வடக்கு, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 21.08.1976
  DATEOFDEATH: 20.11.1990
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் கீரிமலையில் சிறிலங்கா படையினருடன் ஏற்பட்ட சமரில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Headstone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image