கபில்
  லெப்டினன்ட் கபில்

  இரா. பாலேந்திரன்

  திருகோணமலை, திருகோணலை

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: லெப்டினன்ட்
  NAME: கபில்
  REALNAME: இரா. பாலேந்திரன்
  ADDRESS: திருகோணமலை
  District: திருகோணலை
  DATEOFBIRTH: 08.12.1963
  DATEOFDEATH: 27.04.1986
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: தமிழீழக் கடற்பரப்பில் சிறிலங்கா கடற்படையின் தாக்குதலில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image