சுகந்தன்
  வீரவேங்கை சுகந்தன்

  சின்னத்தம்பி சிவயோகநாதன்

  தர்மக்கேணி, பளை, கிளிநொச்சி

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: சுகந்தன்
  REALNAME: சின்னத்தம்பி சிவயோகநாதன்
  ADDRESS: தர்மக்கேணி, பளை
  District: கிளிநொச்சி
  DATEOFBIRTH: 14.01.1975
  DATEOFDEATH: 18.10.1990
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் வசாவிளானில் சிறிலங்கா படையினரின் ஜெயசக்தி நடவடிக்கைக்கு எதிரான சமரின்போது வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Headstone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image