ஜெனி
  வீரவேங்கை ஜெனி

  சின்னப்பொடியன் ஜெகதீஸ்வரன்

  கொத்திவேலி, கைதடி தெற்கு, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: ஜெனி
  REALNAME: சின்னப்பொடியன் ஜெகதீஸ்வரன்
  ADDRESS: கொத்திவேலி, கைதடி தெற்கு, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 24.12.1971
  DATEOFDEATH: 18.10.1990
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் பலாலியில் சிறிலங்கா படையினரின் ஜெயசக்தி நடவடிக்கைக்கு எதிரான சமரின்போது வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image