ரகீம்
  லெப்டினன்ட் ரகீம்

  பொன்னுச்சாமி விஜயமுரளி

  கச்சாய் தெற்கு, கொடிகாமம், யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: லெப்டினன்ட்
  NAME: ரகீம்
  REALNAME: பொன்னுச்சாமி விஜயமுரளி
  ADDRESS: கச்சாய் தெற்கு, கொடிகாமம், யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 25.08.1969
  DATEOFDEATH: 18.10.1990
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் கட்டுவனில் சிறிலங்கா படையினரின் ஜெயசக்தி நடவடிக்கையின்போது வான்படை உலங்குவானூர்தி மேற்கொண்ட தாக்குதலில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Headstone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image