சீலன்
  வீரவேங்கை சீலன்

  செல்லையா பாலகுமாரன்

  அல்லாரை, கொடிகாமம், யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: சீலன்
  REALNAME: செல்லையா பாலகுமாரன்
  ADDRESS: அல்லாரை, கொடிகாமம், யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 12.10.1963
  DATEOFDEATH: 02.11.1984
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: வவுனியா நெடுங்கேணியில் வேவு பார்க்க சென்றபோது சிறிலங்கா படையினர் மேற்கொண்ட தாக்குதலில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image