செந்தில்
கப்டன் செந்தில்

சுப்பிரமணியம் குலஞானேஸ்வரன்

மாதகல் கிழக்கு, யாழ்ப்பாணம், யாழ்ப்பாணம்

Full Detail

POST:
DIVISION:
Sub division: மாலதி படையணி
RANK: கப்டன்
NAME: செந்தில்
REALNAME: சுப்பிரமணியம் குலஞானேஸ்வரன்
ADDRESS: மாதகல் கிழக்கு, யாழ்ப்பாணம்
District: யாழ்ப்பாணம்
DATEOFBIRTH: 15.01.1963
DATEOFDEATH: 08.11.1990
Sex: ஆண்
Incident:
Incident detail: 03.11.1990 அன்று தச்சன்காடு சிறிலங்கா படைமுகாம் மீதான தாக்குதலில் விழுப்புண்ணடைந்து மனிப்பாய் மருத்துவமனையில் பண்டுவம் பெறும்போது வீரச்சாவு
Resting Home:
Resting as: Gravestone
Location In Rest.home:
Source: File
COMMENT:
Created Date: 2021-12-31 12:00:00
Modified Date: 2021-12-31
Modified Reason:
COMMENT:
Add more details
image