மதன்
  வீரவேங்கை மதன்

  இராயப்பு அகஸ்.ரீன் சதீஸ்குமார்

  புலோப்பளை கிழக்கு, பளை, கிளிநொச்சி

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division: ஜெயந்தன் படையணி
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: மதன்
  REALNAME: இராயப்பு அகஸ்.ரீன் சதீஸ்குமார்
  ADDRESS: புலோப்பளை கிழக்கு, பளை
  District: கிளிநொச்சி
  DATEOFBIRTH: 02.07.1972
  DATEOFDEATH: 06.11.1990
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் வீமன்காமத்தில் சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Headstone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image