றொபேக்கா
  வீரவேங்கை றொபேக்கா

  வனிதா பொன்னையா

  தம்பகாமம், பளை, கிளிநொச்சி

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: றொபேக்கா
  REALNAME: வனிதா பொன்னையா
  ADDRESS: தம்பகாமம், பளை
  District: கிளிநொச்சி
  DATEOFBIRTH: 18.04.1973
  DATEOFDEATH: 04.11.1990
  Sex: பெண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் மாவிட்டபுரம் தச்சன்காட்டில் அமைந்திருந்த சிறிலங்கா படை முகாம் தகர்ப்பின்போது வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as:
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image