சஞ்சிகா
மேஜர் சஞ்சிகா

கலைச்செல்வி சுந்தரராஜன்

அச்செழு, கரவெட்டி கிழக்கு, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

Full Detail

POST:
DIVISION:
Sub division:
RANK: மேஜர்
NAME: சஞ்சிகா
REALNAME: கலைச்செல்வி சுந்தரராஜன்
ADDRESS: அச்செழு, கரவெட்டி கிழக்கு, யாழ்ப்பாணம்.
District: யாழ்ப்பாணம்
DATEOFBIRTH: 18.05.1969
DATEOFDEATH: 03.11.1990
Sex: ஆண்
Incident:
Incident detail: யாழ்ப்பாணம் மாவிட்டபுரம் தச்சன்காட்டில் அமைந்திருந்த சிறிலங்கா படை முகாம் தகர்ப்பின்போது வீரச்சாவு
Resting Home: எள்ளங்குளம்
Resting as: Gravestone
Location In Rest.home:
Source: File
COMMENT:
Created Date: 2021-12-31 12:00:00
Modified Date: 2021-12-31
Modified Reason:
COMMENT:
Add more details
image