மகேசன்
  வீரவேங்கை மகேசன்

  வல்லிபுரம் இராமச்சந்திரன்

  தவசிகுளம், மிருசுவில், கொடிகாமம், யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: மகேசன்
  REALNAME: வல்லிபுரம் இராமச்சந்திரன்
  ADDRESS: தவசிகுளம், மிருசுவில், கொடிகாமம், யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 18.10.1970
  DATEOFDEATH: 22.10.1990
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் காங்கேசன்துறையில் சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image