ராஜன்
  வீரவேங்கை ராஜன்

  பொன்னுத்துரை நடேசலிங்கம்

  கும்புறுப்பிட்டி, திருகோணமலை., திருகோணலை

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: ராஜன்
  REALNAME: பொன்னுத்துரை நடேசலிங்கம்
  ADDRESS: கும்புறுப்பிட்டி, திருகோணமலை.
  District: திருகோணலை
  DATEOFBIRTH: 28.11.1965
  DATEOFDEATH: 30.03.1986
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: திருகோணமலை திருமலை கும்புறுப்பிட்டி காட்டில் சிறிலங்கா படையினரின் முற்றுகையிலிருந்து தப்பும் முயற்சியாக கற்கிடங்கு குளத்தில் பாய்ந்தபோது முதலை கடித்து வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image