றோம்
  வீரவேங்கை றோம்

  செல்லையா ஜெகநாதன்

  நுணாவில் மத்தி, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: றோம்
  REALNAME: செல்லையா ஜெகநாதன்
  ADDRESS: நுணாவில் மத்தி, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 22.10.1962
  DATEOFDEATH: 30.10.1984
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் தெல்லிப்பழைப் பகுதியில் சிறிலங்கா படையினரின் முற்றுகையின்போது வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image