ஸ்ரார்
  வீரவேங்கை ஸ்ரார்

  வாரித்தம்பி பொன்னம்பலம்

  கல்வயல், சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: ஸ்ரார்
  REALNAME: வாரித்தம்பி பொன்னம்பலம்
  ADDRESS: கல்வயல், சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 22.10.1960
  DATEOFDEATH: 31.03.1986
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: மட்டக்களப்பு வந்தாறுமூலையில் சிறிலங்கா சிறப்பு அதிரடிப்படையுடனான சமரில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Headstone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image