தமிழ்ச்செல்வன்
  வீரவேங்கை தமிழ்ச்செல்வன்

  நடராசா நந்தரூபன்

  வண்ணாங்கேணி, பளை, கிளிநொச்சி

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: தமிழ்ச்செல்வன்
  REALNAME: நடராசா நந்தரூபன்
  ADDRESS: வண்ணாங்கேணி, பளை
  District: கிளிநொச்சி
  DATEOFBIRTH: 12.04.1975
  DATEOFDEATH: 13.09.1990
  Sex: ஆண்
  Incident: கோட்டைச் சமர்
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் கோட்டையில் சிறிலங்கா படையினருடனான நேரடிச்சமரில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image