ஜக்சன்
  வீரவேங்கை ஜக்சன்

  பூபாலசிங்கம் சசிதரன்

  பளை, கிளிநொச்சி

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: ஜக்சன்
  REALNAME: பூபாலசிங்கம் சசிதரன்
  ADDRESS: பளை
  District: கிளிநொச்சி
  DATEOFBIRTH: 09.01.1971
  DATEOFDEATH: 26.08.1990
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் மண்டைதீவில் சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் விழுப்புண்ணடைந்து பண்டுவம் பெறும்போது வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as:
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image