சூட்டி
  வீரவேங்கை சூட்டி

  கணபதிப்பிள்ளை யோகேந்திரராஜா

  கொடிகாம், யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: சூட்டி
  REALNAME: கணபதிப்பிள்ளை யோகேந்திரராஜா
  ADDRESS: கொடிகாம், யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 02.03.1970
  DATEOFDEATH: 25.08.1990
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் மண்டைதீவில் சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Headstone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image