சதீஸ் (றஜீன்)
வீரவேங்கை சதீஸ் (றஜீன்)

கணபதிப்பிள்ளை இரத்தினம்

8ம் வட்டாரம், முதலைக்குடா, முனைக்காடு, மட்டக்களப்பு., மட்டக்களப்பு

Full Detail

POST:
DIVISION:
Sub division:
RANK: வீரவேங்கை
NAME: சதீஸ் (றஜீன்)
REALNAME: கணபதிப்பிள்ளை இரத்தினம்
ADDRESS: 8ம் வட்டாரம், முதலைக்குடா, முனைக்காடு, மட்டக்களப்பு.
District: மட்டக்களப்பு
DATEOFBIRTH: 15.01.1971
DATEOFDEATH: 25.08.1990
Sex: ஆண்
Incident:
Incident detail: யாழ்ப்பாணம் மண்டைதீவில் சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
Resting Home:
Resting as: Headstone
Location In Rest.home:
Source: File
COMMENT:
Created Date: 2021-12-31 12:00:00
Modified Date: 2021-12-31
Modified Reason:
COMMENT:
Add more details
image