சூட்டி
  வீரவேங்கை சூட்டி

  கனகசபை கிருபாகரன்

  புலோப்பளை மேற்கு, பளை, கிளிநொச்சி

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: சூட்டி
  REALNAME: கனகசபை கிருபாகரன்
  ADDRESS: புலோப்பளை மேற்கு, பளை
  District: கிளிநொச்சி
  DATEOFBIRTH: 06.11.1960
  DATEOFDEATH: 24.08.1990
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: கிளிநொச்சி இயக்கச்சியில் சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image