கோபி
  வீரவேங்கை கோபி

  , அம்பாறை

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: கோபி
  REALNAME:
  ADDRESS:
  District: அம்பாறை
  DATEOFBIRTH: ..
  DATEOFDEATH: 14.07.1990
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: மணலாறுகொக்காவில் பகுதியில் அமைந்திருந்த சிறிலங்கா படைமுகாம் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image