நவம்
  வீரவேங்கை நவம்

  அந்தோனிப்பிள்ளை புவனேஸ்வரன்

  வீடமைப்புத்திட்டம், நாவற்குழி, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division: ஜெயந்தன் படையணி
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: நவம்
  REALNAME: அந்தோனிப்பிள்ளை புவனேஸ்வரன்
  ADDRESS: வீடமைப்புத்திட்டம், நாவற்குழி, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 13.05.1971
  DATEOFDEATH: 11.07.1990
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: மணலாறுகொக்காவில் பகுதியில் அமைந்திருந்த சிறிலங்கா படைமுகாம் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Headstone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image