சுகுமார்
  கப்டன் சுகுமார்

  வன்னியசிங்கம் மங்களேஸ்வரன்

  குச்சவெளி, திருகோணமலை., திருகோணலை

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: கப்டன்
  NAME: சுகுமார்
  REALNAME: வன்னியசிங்கம் மங்களேஸ்வரன்
  ADDRESS: குச்சவெளி, திருகோணமலை.
  District: திருகோணலை
  DATEOFBIRTH: ..
  DATEOFDEATH: 11.07.1990
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: மணலாறுகொக்காவில் பகுதியில் அமைந்திருந்த சிறிலங்கா படைமுகாம் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image