சிட்டன்
  லெப்டினன்ட் சிட்டன்

  வேலாப்போடி தர்மலிங்கம்

  தன்னாமுனை, மட்டக்களப்பு., மட்டக்களப்பு

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: லெப்டினன்ட்
  NAME: சிட்டன்
  REALNAME: வேலாப்போடி தர்மலிங்கம்
  ADDRESS: தன்னாமுனை, மட்டக்களப்பு.
  District: மட்டக்களப்பு
  DATEOFBIRTH: 03.12.1969
  DATEOFDEATH: 22.07.1990
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: கிளிநொச்சி முரசுமோட்டை பகுதியில் சிறிலங்கா படையினருடன் இடம்பெற்ற நேரடிச்சமரில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image