பூபதி
  லெப்டினன்ட் பூபதி

  குமாரசிங்கம் குமாரசங்கர்

  கந்தளாய், திருகோணமலை., திருகோணலை

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: லெப்டினன்ட்
  NAME: பூபதி
  REALNAME: குமாரசிங்கம் குமாரசங்கர்
  ADDRESS: கந்தளாய், திருகோணமலை.
  District: திருகோணலை
  DATEOFBIRTH: 24.03.1972
  DATEOFDEATH: 19.06.1990
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் கோட்டை சிறிலங்கா படை முகாம் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Headstone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image