உமாகாந்
  வீரவேங்கை உமாகாந்

  சிவலிங்கம் நவரட்ணராஜா

  சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: உமாகாந்
  REALNAME: சிவலிங்கம் நவரட்ணராஜா
  ADDRESS: சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 13.09.1966
  DATEOFDEATH: 28.06.1990
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: இம்மாவீரரின் வீரச்சாவு நிகழ்வு அறியப்படவில்லை
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image