லோலோ
வீரவேங்கை லோலோ

செல்லத்துரை சிவதாசன்

பெரியகுளம், மணலாறு., மட்டக்களப்பு

Full Detail

POST:
DIVISION:
Sub division:
RANK: வீரவேங்கை
NAME: லோலோ
REALNAME: செல்லத்துரை சிவதாசன்
ADDRESS: பெரியகுளம், மணலாறு.
District: மட்டக்களப்பு
DATEOFBIRTH: 15.01.1969
DATEOFDEATH: 14.06.1990
Sex: ஆண்
Incident: மாங்குளச் சமர்
Incident detail: முல்லைத்தீவு மாங்குளம் பகுதியில் அமைந்திருந்த சிறிலங்கா படை முகாம் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
Resting Home:
Resting as: Gravestone
Location In Rest.home:
Source: File
COMMENT:
Created Date: 2021-12-31 12:00:00
Modified Date: 2021-12-31
Modified Reason:
COMMENT:
Add more details
image