லோடர்
  வீரவேங்கை லோடர்

  வல்லிபுரம் நடேசபிள்ளை

  தாவளை, இயற்றாளை, வரணி, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division: ஜெயந்தன் படையணி
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: லோடர்
  REALNAME: வல்லிபுரம் நடேசபிள்ளை
  ADDRESS: தாவளை, இயற்றாளை, வரணி, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 24.07.1966
  DATEOFDEATH: 05.01.1990
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் மாதகல் பகுதியில் இந்தியப் படையினருடன் இடம்பெற்ற சமரில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Headstone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image